Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

1478 4947 500
Reposted fromidaru idaru viaSkydelan Skydelan
9804 0262
Reposted fromCsengee Csengee viaFiodor11 Fiodor11
8398 d8de 500
Reposted fromMatijaszek Matijaszek
waterhouse
Reposted fromalmondeye almondeye viapaintings paintings

July 09 2015

8155 6b82 500
Reposted frompeper peper viailovemovies ilovemovies
7255 3201
the butterfly effect
Reposted fromhtheory htheory viailovemovies ilovemovies
9760 f541
Brando, Pacino, Coppola
czasami były takie momenty, w których pragnęła kogoś kochać, musiała zapełnić serce czyimś imieniem, w przeciwnym razie wkradała się samotność i niemiłosiernie doskwierała, aż do momentu, w którym znowu serce zalewała jej fala obojętności.
Reposted bymadamedarknobodyimportantpersona-non-grataSurvivedGirl
2662 c238
Reposted fromretaliate retaliate viarooms rooms
8726 ba43 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viarooms rooms
Reposted fromlifeless lifeless viadsgn dsgn
6803 6695 500
Reposted fromrisky risky viaSkydelan Skydelan
chyba mieszkamy w tym samym pokoju : P
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viasoviolently soviolently
5683 edb7 500
pan Miłosz...
Reposted byBrave Brave
6373 b8aa 500
Reposted fromfelicka felicka viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl